สื่อการสอน สุขศึกษา ป 3 เรื่อง ร่างกายของเรา

สื่อการสอน สุขศึกษา ป 3

สื่อการสอน สุขศึกษา ป 3 เรื่อง ร่างกายของเรา ระบบต่าง ๆ ในร่างกายระบบต่าง ๆ ในร่างกายมีการทำงานที่สัมพันธ์กันเพื่อให้ให้มนุษย์สามารถดำเนินชีวิตได้อย่าง ปกติ การทำงานของระบบภายในร่างกาย อาจจำแนกออกได้เป็น 10 ระบบ แบบนี้

1. ระบบผิวหนัง (Intergumentary System) ทำงานห่อหุ้มปกคลุมร่างกาย ประกอบด้วยผิวหนัง (Skin) กับอวัยวะที่เปลี่ยนมาจากผิวหนัง อาทิเช่น ขน ผม เล็บ ต่อมเหงื่อ ต่อมน้ำมัน
2. ระบบกล้ามเนื้อ (Muscular System) ปฏิบัติหน้าที่ช่วยทำให้ร่างกายเกิดการเคลื่อนไหว
3. ระบบโครงกระดูก (Skeletal System) ดำเนินการทำงานร่วมกับระบบกล้ามเนื้อ เพื่อที่จะช่วยให้ร่างกายสามารถเคลื่อนไหวได้ นอกจากนี้ยังปฏิบัติหน้าที่เป็นโครงร่างของร่างกายอีกด้วย
4. ระบบหมุนเวียนโลหิต (Circulatory System) ดำเนินการนำอาหารพร้อมกับออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ต่าง ๆ ทั่วร่างกาย พร้อมกับนำคาร์บอนไดออกไซด์กับของเสียจากเซลล์มาขับทิ้ง นอกจากนี้ ยังนำฮอร์โมนที่ผลิตได้จากต่อมไร้ท่อเพื่อที่จะส่งไปยังอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย
5. ระบบหายใจ (Respiratory System) ปฏิบัติหน้าที่รับออกซิเจนจากภายนอกเข้าสู่ร่างกายพร้อมด้วยนำคาร์บอนไดออกไซด์จากภายใน ออกมาขับทิ้งสู่ภายนอกร่างกาย โดยอาศัยระบบไหลเวียนโลหิตเป็นตัวกลางในการลำเลียงแก๊ส
6. ระบบประสาท (Nervous System) เป็นระบบที่ปฏิบัติหน้าที่คุมการทำงานของทุกระบบในร่างกาย ให้สัมพันธ์กันโดยทำงานร่วมกับระบบต่อมไร้ท่อนอกจากนี้ยังทำงานรับพร้อมทั้ง ตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอก
7. ระบบต่อมต่าง ๆ (glands System) ทำงานสร้างฮอร์โมน (hormone) ซึ่งเป็นสารเคมีพร้อมด้วยของเหลวโดยปฏิบัติการร่วมกับระบบประสาทในการควบคุมปฏิกริยาการ เผาผลาญต่าง ๆ ในร่างกาย
8. ระบบย่อยอาหาร (Digestive System) ดำเนินการย่อยสลายอาหารที่ทานเข้าไปให้เป็นสารอาหาร พร้อมทั้งดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดเพื่อที่จะไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
9. ระบบขับถ่าย (Excretory System) ดำเนินการถ่ายของเสียที่ร่างกายไม่ปรารถนาให้ออกจากร่างกาย
10. ระบบสืบพันธุ์ (Reproductive System) ทำหน้าที่สืบทอด ดำรงพร้อมทั้งขยายเชื้อสาย ให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เพื่อไม่ให้สิ่งมีชีวิตสูญพันธุ์