Day: October 24, 2017

สื่อการสอน สุขศึกษา ป 2 เรื่อง อาหารและโภชนาการ

สื่อการสอน สุขศึกษา ป 2

สื่อการสอน สุขศึกษา ป 2 เรื่อง อาหารและโภชนาการ มาดูกันเลย อาหารคืออะไร อาหารคือสิ่งที่รับประทานได้ พร้อมกับมีประโยชน์แก่ร่างกาย

สื่อการสอน สุขศึกษา ป 3 เรื่อง ร่างกายของเรา

สื่อการสอน สุขศึกษา ป 3

สื่อการสอน สุขศึกษา ป 3 เรื่อง ร่างกายของเรา ระบบต่าง ๆ ในร่างกายระบบต่าง ๆ ในร่างกายมีการทำงานที่สัมพันธ์กันเพื่อให้ให้มนุษย์สามารถดำเนินชีวิตได้อย่าง ปกติ การทำงานของระบบภายในร่างกาย อาจจำแนกออกได้เป็น 10 ระบบ แบบนี้

สื่อการสอน สุขศึกษา ป.1 เรื่อง อาหารหลัก 5 หมู่

สื่อการสอน สุขศึกษา ป.1

สื่อการสอน สุขศึกษา ป.1 เรื่อง อาหารหลัก 5 หมู่ ธรรมดาแล้ว ร่างกายของคนเราควรได้รับสารอาหารที่เป็นคุณ เพื่อจะให้ร่างกายสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเต็มศักยภาพ เนื่องด้วยการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์จะทำให้ร่างกายมีชีวิตชีวา คุ้มกันการไม่สบายได้ง่าย แต่การทานอาหารที่มีประโยชน์ ต่างว่าแต่สารอาหารที่ร่างกายได้รับนั้นไม่ครบทั้ง 5 หมู่อย่างที่ควรได้รับก็นับว่าร่างกายยังไม่สมบูรณ์พร้อมกับแข็งแรงได้อย่างถ่องแท้