Day: March 15, 2018

สื่อการสอนสุขศึกษา ภาวะโภชนาการที่ดี

สื่อการสอนสุขศึกษา ภาวะโภชนาการที่ดี

สื่อการสอนสุขศึกษา ภาวะโภชนาการที่ดี หมายความว่า สภาพของร่างกายที่เกิดจากการได้รับอาหารที่ถูกหลักโภชนาการหรือมีสารอาหารครบถ้วนบริบูรณ์พร้อมด้วยมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย พร้อมทั้งร่างกายใช้สารอาหารเหล่านั้นในการสร้างเสริมอนามัยได้อย่างมีสมรรถนะเต็มที่