Category: มัธยมศึกษา

สื่อการสอนสุขศึกษา ภาวะโภชนาการที่ดี

สื่อการสอนสุขศึกษา ภาวะโภชนาการที่ดี

สื่อการสอนสุขศึกษา ภาวะโภชนาการที่ดี หมายความว่า สภาพของร่างกายที่เกิดจากการได้รับอาหารที่ถูกหลักโภชนาการหรือมีสารอาหารครบถ้วนบริบูรณ์พร้อมด้วยมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย พร้อมทั้งร่างกายใช้สารอาหารเหล่านั้นในการสร้างเสริมอนามัยได้อย่างมีสมรรถนะเต็มที่

สื่อการสอนพละศึกษา กติกา ตะกร้อ

สื่อการสอนพละศึกษา

สื่อการสอนพละศึกษา ข้อกติกาตะกร้อ 1.ผู้เล่น ประเภทเดี่ยว มีผู้เล่นตัวจริง 3 คน สำรอง 1 คน ประเภททีม ประกอบด้วย 3 ทีม มีผู้เล่น 9 คน พร้อมกับผู้เล่นสำรอง 3 คน

นวัตกรรมการสอนสุขศึกษา เรื่อง ระบบกล้ามเนื้อ

นวัตกรรมการสอนสุขศึกษา

นวัตกรรมการสอนสุขศึกษา ระบบกล้ามเนื้อ ร่างกายแบ่งกล้ามเนื้อออกเป็น 3 จำพวก คือ กล้ามเนื้อยึดกระดูกหรือกล้ามเนื้อลาย (skeletal muscle or striatedmuscle) กล้ามเนื้อเรียบ (smoothmuscle) กล้ามเนื้อหัวใจ (cardiac muscle) โดยที่กล้ามเนื้อลายนั้นโดนคุมอยู่ภายใต้อำนาจจิตใจหรือรีเฟล็กซ์ ส่วนกล้ามเนื้อเรียบพร้อมทั้งกล้ามเนื้อหัวใจทำการทำงานนอกอำนาจจิตใจ